Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

S účinnosťou odo dňa 25.05.2018 je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby na základe jej súhlasu v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „Nariadenie GDPR").


Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v informačnom systéme Agenda elektronického obchodu (e-shop).


Prevádzkovateľ bude o dotknutej osobe spracúvať osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, emailová adresa, telefónne číslo na účely obchodného styku prevádzkovateľa a dotknutej osoby, v rámci čoho najmä na účely uzatvorenia, plnenia a existencie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou, odosielanie obchodných a technických správ a ďalšiu komunikáciu v súvislosti so Zmluvou.


Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať po dobu trvania Zmluvy , a po dobu najviac 2 rokov odo dňa definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán zo Zmluvy.


Prevádzkovateľ bude o dotknutej osobe spracúvať osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, emailová adresa, telefónne číslo na účely marketingu. Dotknutá osoba sa voči zasielaniu marketingových materiálov môže ohradiť a prevádzkovateľ už následne nesmie takéto materiály dotknutej osobe zasielať. Na tento účel bude prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania Zmluvy a 5 rokov odo dňa skončenia jej platnosti.


Osobné údaje dotknutej osoby môže prevádzkovateľ poskytnúť doručovateľským spoločnostiam ako aj ďalším osobám podieľajúcim sa na doručovaní tovaru, realizácii platieb, osobám zaisťujúcim technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu. Ďalšími príjemcami osobných údajov budú:


• Prepravná spoločnosť GLS, General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec
• Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Osobné údaje dotknutej osoby môže prevádzkovateľ poskytnúť osobám ktorým prevádzkovateľ postúpi alebo má v úmysle postúpiť pohľadávku voči dotknutej osobe, osobám ktoré poskytujú prevádzkovateľovi poradenské služby (právnym zástupcom, audítorom, daňovým poradcom, exekútorom, súdom alebo iným orgánom verejnej moci v súvislosti s výkonom verejnej moci).


Dotknutá osoba má právo na prístup ku svojim údajom.


Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje.

Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.


Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, na prenosnosť osobných údajov a má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov.


Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.


Dotknutá osoba sa môže so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov obrátiť na prevádzkovateľa písomnou formou na adrese:

Tradiline s.r.o., Námestie mládeže 1240/3., 932 01 Veľký Meder alebo elektronicky na emailovú adresu: herbakucko.vm@gmail.com

 

3 ikon

1% can help

Privacy preferences
__cookiemgr_infotext__

Privacy declaration

Show details
Our webpage stores data on your device (cookies and browser's storages) to identify your session and achieve basic platform functionality, browsing experience and security.
__cookietype_func__
__cookietype_analytic__
We may use cookies and third party tools to enhance products' and/or services' offer of ourselves or those of our partners, its relevancy to you, based on products or pages you have visited on this site or on other websites.

Bejelentkezés

Privacy confirmation *

Ez az oldal cookie-kat használ. Több információ